FAQs Complain Problems

घटना दर्ताको विवरण सच्याउने जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा संशोधन

लाग्ने समय: 
उल्लिखित कागजात पेश गरेको मितिले ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
मुख प्रशासकीय अधिकृत/ वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
रम्भा गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

क) जन्म मिति सच्याउनको लागि

(१) परीक्षा   नियन्त्रण   कार्यालयको   प्रवेशिका   परीक्षाको लब्धाङ्कपत्र (लब्धाङ्कपत्र  जारी  भएको  मिति  ६  महिना नाघेको  हुनुपर्ने ।)

     र  विद्यालयको  चारित्रिक  प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी वा

(२) अस्पतालमा  जन्मेको  बच्चाको हकमा अस्पतालले  प्रदान गरेको जन्म प्रमाणपत्र वा

(३) नाबालक परिचयपत्र वा

(४) नागरिकताको प्रमाणपत्र वा

(५) कुनै पनि प्रमाण खुल्ने कागजात प्राप्त नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको प्रतिनिधिको रोहवरमा कम्तीमा ५ जना नेपाली  नागरिकता  प्राप्त  व्यक्तिको  सर्जमिन  मुचुल्का (सर्जमिन   मुचुल्का   गर्नेहरुको नागरिकता   प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्नु पर्नेछ ।)

ख) जन्म दर्तामा नाम संसोधनको लागि

(१) बच्चाको नाम संशोधन गर्नुपरेमा आमा र बाबुको निवेदन वा बच्चा  र बाबु–आमाको  सम्बन्ध  खुलेको  अन्य  कागजात  वा प्रमाणपत्र ।

(२) नाम  संशोधन  गर्नु  पर्ने  व्यक्ति  बालिग  भएमा  एस.एल.सी प्रमाणपत्र, विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्र वा बाबु आमासँग नाता खुल्ने अन्य आधिकारिक प्रमाणपत्र ।

(३) आमा–बाबु वा बाजेको नाम संशोधन गर्नुपरेमा

(क) सो सम्बन्धी आवश्यक कागजात नागरिकता, विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा  वा एस.एल.  सी.  वा  सोभन्दा  माथिल्लो स्तरको शैक्षिक  प्रमाणपत्रमा  नाम  खुलेको  प्रमाणित  कागजात र विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्र ।

(ख) स्थानीय  निकायबाट  दुवै  व्यक्ति  एउटै  हो  भनी  उल्लेख भएको  कम्तीमा  ५  जना  नेपाली  नागरिकता  व्यक्तिको सर्जमिन  मुचुल्का  सहित  सर्जमिनमा  बस्नेको  प्रमाणित नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

 

ग) जन्म स्थान सच्याउनु परेमा

(१) विदेशमा  जन्मिएको बच्चाको  जन्मस्थान  सच्याउनु  परेमा उक्त  देशको  अस्पतालमा  बच्चा  जन्मिएको  प्रमाणपत्र  वा कागजात (प्रमाणपत्र  अँग्रेजीमा  नभएमा  सो  देशमा  रहेको नेपाली  नियोगबाट  बच्चा  सो  देशमा  जन्मिएको  भनी प्रमाणित गरिएको कागजात) वा

(२) उक्त  देशमा  बच्चाको  जन्म  दर्ता  गरिएको  प्रमाणपत्र  (सम्बन्धित देशमा जन्म दर्ता गरेको भएमा उक्त प्रमाणपत्रको नेपाली नियोगबाट प्रमाणित नेपाली वा अङग्रेजी भावानुवाद)

 

प्रक्रिया: 

१) सम्बन्धित वडाको स्थानीय पञ्जिकाधिकारी समक्ष निवेदन सहित कागजातहरु पेश गर्ने ।   

२) स्थानीय पञ्जिकाधिकारीद्वारा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा संशोधनका लागि सिफारिश सहित अनुरोध गर्ने । 

३) गाउँपालिकामा निवेदन/पत्र दर्ता गर्ने 

४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने 

५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने 

६) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने 

७) सिफारिश बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुमति बमोजिमको विवरण सच्याउने