FAQs Complain Problems

योजनाको जाँचपास फरफारक

लाग्ने समय: 
सोही दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
गाउँ कार्यपालिका/उपाध्यक्ष/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/तोकिएका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
रम्भा गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१) कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन

२) नापी किताब, खर्चको बिल भरपाई

३) विलको प्रकृति अनुसार कर चुक्ता प्रमाणपत्र/व्यवसाय नविकरण पत्र

३) उपभोक्ता समितिको फर्छ्यौटका लागि निर्णय प्रतिलिपि

प्रक्रिया: 

१) निवेदन दर्ता गर्ने

२) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वारा तोक लगाउने

३) सम्बन्धित कर्मचारीले योजना जाँचपास फरफारक गरिदिने