FAQs Complain Problems

समाचार

रम्भादेवी मन्दिर

Read More

कालिगण्डकी रमणीय दृश्य हुँगी

Read More

क्षमता विकास कार्यक्रम

Read More

रम्भा गाउँपालिका चिनारी

पाल्पा जिल्लाको साविक हुँगी, फोक्सिङकोट, पिपलडाँडा, हुमिन, ताहुँ गरी ५ वटा गा.वि.स. र हेक्लाङ गा.वि.स. को वडा नं.

पदाधिकारी/जनप्रतिनिधि

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
योजना/सहकारी शाखा/गुनासो अधिकारी (अधिकृत छैटौ)
सूचना प्रविधि अधिकृत(सूचना अधिकारी)

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/सामाजिक विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- रम्भा गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन

२) संस्थाको विधान एक प्रति

३) सम्बन्धित वडाको सिफारिश

४) संस्थाका पदाधिकारीहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

५) कार्यसमिति गठन निर्णयको प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन वा कार्यचाप बढि भएको अवस्थामा अर्को दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- गाउँ शिक्षा समिति/कार्यपालिका/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/शिक्षा शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- रम्भा गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) शिक्षा नियमावली अनुसूची १ बमोजिमको निवेदन

२) शैक्षिक गुठीको विधान वा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपी

३) जग्गा वा भवन भाडामा लिने भए कम्तीमा ५ वर्षसम्मको लागि घर वा जग्गाधनीले बहालमा दिने सम्बन्धमा भएको कबुलियतनामाको प्रतिलिपी

४) प्रस्तावित विद्यालयको शैक्षिक नक्सा

५) सम्बन्धित वडाको सिफारिश

६) सबैभन्दा नजिकै कम्तीमा २ वटा छिमेकी विद्यालयको सहमति

७) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय

८) शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार अन्य आवश्यक कागजातहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- उल्लिखित कागजात पेश गरेको मितिले ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- मुख प्रशासकीय अधिकृत/ वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- रम्भा गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

क) जन्म मिति सच्याउनको लागि

(१) परीक्षा   नियन्त्रण   कार्यालयको   प्रवेशिका   परीक्षाको लब्धाङ्कपत्र (लब्धाङ्कपत्र  जारी  भएको  मिति  ६  महिना नाघेको  हुनुपर्ने ।)

     र  विद्यालयको  चारित्रिक  प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी वा

(२) अस्पतालमा  जन्मेको  बच्चाको हकमा अस्पतालले  प्रदान गरेको जन्म प्रमाणपत्र वा

(३) नाबालक परिचयपत्र वा

(४) नागरिकताको प्रमाणपत्र वा

(५) कुनै पनि प्रमाण खुल्ने कागजात प्राप्त नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको प्रतिनिधिको रोहवरमा कम्तीमा ५ जना नेपाली  नागरिकता  प्राप्त  व्यक्तिको  सर्जमिन  मुचुल्का (सर्जमिन   मुचुल्का   गर्नेहरुको नागरिकता   प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्नु पर्नेछ ।)

ख) जन्म दर्तामा नाम संसोधनको लागि

(१) बच्चाको नाम संशोधन गर्नुपरेमा आमा र बाबुको निवेदन वा बच्चा  र बाबु–आमाको  सम्बन्ध  खुलेको  अन्य  कागजात  वा प्रमाणपत्र ।

(२) नाम  संशोधन  गर्नु  पर्ने  व्यक्ति  बालिग  भएमा  एस.एल.सी प्रमाणपत्र, विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्र वा बाबु आमासँग नाता खुल्ने अन्य आधिकारिक प्रमाणपत्र ।

(३) आमा–बाबु वा बाजेको नाम संशोधन गर्नुपरेमा

(क) सो सम्बन्धी आवश्यक कागजात नागरिकता, विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा  वा एस.एल.  सी.  वा  सोभन्दा  माथिल्लो स्तरको शैक्षिक  प्रमाणपत्रमा  नाम  खुलेको  प्रमाणित  कागजात र विद्यालयको चारित्रिक प्रमाणपत्र ।

(ख) स्थानीय  निकायबाट  दुवै  व्यक्ति  एउटै  हो  भनी  उल्लेख भएको  कम्तीमा  ५  जना  नेपाली  नागरिकता  व्यक्तिको सर्जमिन  मुचुल्का  सहित  सर्जमिनमा  बस्नेको  प्रमाणित नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

 

ग) जन्म स्थान सच्याउनु परेमा

(१) विदेशमा  जन्मिएको बच्चाको  जन्मस्थान  सच्याउनु  परेमा उक्त  देशको  अस्पतालमा  बच्चा  जन्मिएको  प्रमाणपत्र  वा कागजात (प्रमाणपत्र  अँग्रेजीमा  नभएमा  सो  देशमा  रहेको नेपाली  नियोगबाट  बच्चा  सो  देशमा  जन्मिएको  भनी प्रमाणित गरिएको कागजात) वा

(२) उक्त  देशमा  बच्चाको  जन्म  दर्ता  गरिएको  प्रमाणपत्र  (सम्बन्धित देशमा जन्म दर्ता गरेको भएमा उक्त प्रमाणपत्रको नेपाली नियोगबाट प्रमाणित नेपाली वा अङग्रेजी भावानुवाद)

 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- गाउँ कार्यपालिका/उपाध्यक्ष/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/तोकिएका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- रम्भा गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन

२) नापी किताब, खर्चको बिल भरपाई

३) विलको प्रकृति अनुसार कर चुक्ता प्रमाणपत्र/व्यवसाय नविकरण पत्र

३) उपभोक्ता समितिको फर्छ्यौटका लागि निर्णय प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- योजनाको अन्तिम मूल्यांकन
सेवा समयः- सोही दिन वा कार्यचाप बढि भएको अवस्थामा अर्को दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- रम्भा गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१) उपभोक्ता भेलाको निर्णय प्रतिलिपि

२) नियमानुसार उपभोक्ता समिति गठन

३) सम्बन्धित वडाको सिफारिश

४) स्वीकृत योजनाको लागत अनुमान

५) उपभोक्ता समितिको योजना सम्झौता सम्बन्धी निर्णय तथा कार्ययोजना

सेवा प्रकारः- सहकारी दर्ता नवीकरण
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,आर्थिक प्रशासन शाखा,आर्थिक बिकाश शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- रम्भा गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँपालिकाको आर्थिक एेन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

(क)सहकारी सस्थाको प्रस्ताविक विनियम 

(ख)सहकारी सस्था संचालन सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिबेदन 

(ग)सदस्यले लिन स्वीकार गरेको सेयर र रकम को विवरण 

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- रम्भा गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निसुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

जो जससंग सम्बन्धित कागजातहरु 

सेवा प्रकारः- जन्म दर्ता
सेवा समयः- कागजात पुगेमा उही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निसुल्क ,पछी ५० रुपैया
आवश्यक कागजातहरुः-

(क) बाबु आमाको नागरिकता को प्रमाणपत्र 

(ख) सुचकको नागरिकताको प्रमाणपत्र  

जानकारी

सूचना तथा संचार मन्त्रालय

केन्द्रीय पन्जिकरण विभाग

नेपाल सरकारको पोर्टल

अर्थ मन्त्रालय

अन्तरक्रियात्मक स्थानीय तहको नक्सा

सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद‌को कार्यालय

सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

लोक सेवा आयोग

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय​

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

सामाजिक विकास मन्त्रालय

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रदेश सभा कार्यालय – ५, कार्यालय

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय प्रदेश न. ५

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

प्रदेश योजना आयोग

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय

संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

राष्ट्रिय योजना आयोग

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय